• Regulamin

Przed dokonaniem zakupu, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem E-sklepu

REGULAMIN E-SKLEPU IMPOSHOP

 1. Definicje:
 2. Sprzedający – Impowoods Marcin Olchawa-Orłowski z siedzibą w Opolu (45-273), ul. Fieldorfa 4A/305, REGON 161533421, NIP 9910081419, konto bankowe: Bank Millenium – numer rachunku: 15 1160 2202 0000 0002 2804 8504;
 3. Klient – osoba, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze E-Sklep Imposhop, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dotyczy także osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze;
 5. E-Sklep Imposhop – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy dostępny pod adresem www.shop.impowoods.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Towary od Sprzedającego;
 6. Towary – sprzęt sportowy, akcesoria, torby, odzież, obuwie, podręczniki treningowe oraz inne dodatki będące rzeczami ruchomymi wyprodukowane lub dostarczone przez Sprzedającego, prezentowane w E-Sklep Imposhop, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;
 7. Formularz Rejestracji – funkcjonalność E – Sklep Imposhop, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów;
 8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w E-Sklep Imposhop Towarów na podstawie wyborów Klienta;
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin E-Sklepu Imposhop, skierowany do Klientów E-Sklep Imposhop; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 10. Zgodność towaru z umową – zgodność w rozumieniu przepisu art. 43 b ustawy i prawach konsumenta;
 11. Ustawa – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2020 poz. 287);
 12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
 15. c. – ustawa z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 1145 ze zm.).

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. E-Sklep Imposhop prowadzony jest przez Sprzedającego. Regulamin określa zasady korzystania ze E-Sklep Imposhop dostępnego pod adresem internetowym www.shop.impowoods.com, w tym:
 3. zawierania za pośrednictwem E-Sklep Imposhop umów sprzedaży Towarów,
 4. składania zamówień na Towary
 5. dostarczania zamówionych produktów Klientowi,
 6. uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów wysyłki,
 7. prawa do odstąpienia od umowy,
 8. składania i rozpatrywania reklamacji.
 9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania z E-Sklep Imposhop wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym, w szczególności składać reklamacje za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@impowoods.com oraz telefonicznie pod numerem +48-881-644-480, a także listownie na adres pocztowy Sprzedającego, wskazany w Regulaminie.
 11. Kontakt telefoniczny ze Sprzedającym jest możliwy w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:00. Koszt połączenia zgody jest z taryfą operatora.
 12. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej E-Sklep Imposhop, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
 13. Informacja o cenie podawana na stronie E-Sklep Imposhop ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu pkt 29 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w E-Sklep Imposhop, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
 14. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie E-Sklep Imposhop służą prezentacji konkretnych produktów.
 15. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem E-Sklep Imposhop niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji, poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie konta.
 16. Warunkiem skutecznego złożenia i realizacji zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

 

 1. Zasady korzystania z E-Sklep Imposhop
 2. Warunkiem korzystania z usług E-Sklep Imposhop jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia i potwierdzenie tego faktu w toku składania zamówienie (przez zaznaczenie odpowiedniego boxu).
 3. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia konta użytkownika na stronie E-Sklep Imposhop pod adresem internetowym shop.impowoods.com.
 4. Usługa polega na umożliwieniu Klientowi korzystania z funkcjonalności E-Sklep Imposhop po zalogowaniu się. Rejestracja Klienta w E-Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 5. Przy rejestracji Klient w Formularzu Rejestracji wypełnia prawidłowe pola wskazując: dane osobowe, adres do doręczeń oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane w Formularzu.
 6. Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
 7. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@impowoods.com żądania usunięcia konta użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w E-Sklep Imposhop.
 8. Sprzedający oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w E-Sklepie Imposhop podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez sieć
 9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 10. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu E-Sklep Imposhop, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 11. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi zwyczajami;
 12. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
 13. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach E-Sklep Imposhop jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 14. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku korzystania przez Klienta z E-Sklep Imposhop w sposób stanowiący naruszenie Regulaminu. Sprzedający może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w E-Sklep Imposhop. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta użytkownika skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem konta Klienta.
 15. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić zapas któregokolwiek Towaru w możliwie najkrótszym czasie. Towary niedostępne w magazynie zostaną usunięte z E-Sklep Imposhop.

 16. Składanie zamówień
 17. Klient może dokonać zakupu Towaru przez złożenie zamówienia.
 18. Zamówienia na Towary dostępne w E-Sklep Imposhop są składane poprzez wybór Towaru. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „zamów i zapłać”. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 19. Brak akceptacji przez Klienta Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia Towaru w E-Sklep Imposhop.
 20. Do złożenia zamówienia przez Klienta konieczne jest podanie przez Klienta danych osobowych umożliwiających jego realizację oraz wyrażenie zgody przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obsługi zamówienia złożonego w E-Sklep Imposhop.
 21. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w E-Sklep Imposhop, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie E-Sklep Imposhop przy pomocy danych podanych przez Klienta, po dokonaniu wyboru oraz dodanie Towaru do Koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia i zapłaty.
 22. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w E-Sklep Imposhop, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do Koszyka, podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 23. Złożenie zamówienia w E-Sklep Imposhop jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 24. Zamówienia realizowane są przez Sprzedającego w terminie 72 h od daty zaksięgowania wpłaty Klienta, w wypadku wyboru opcji „za pobraniem”, od momentu złożenia zamówienia, a w przypadku zapłaty za zamówienie Kartą Upominkową od momentu dostarczenia Karty Upominkowej Sprzedającemu na adres poczty elektronicznej. Karta Upominkowa może być wykorzystana tylko do wyczerpania środków na niej zgromadzonych. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dniu roboczym po godzinie 14:00, sobotę, niedzielę lub inne dni wolne od pracy (soboty, niedziele i dni świąteczne) czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas obejmujący dni wolne od pracy, a wskazany termin realizacji zamówienia biegnie od następnego dnia roboczego po zakończeniu dni wolnych.
 25. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „zamów i zapłać”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 26. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego w Formularzu Rejestracji lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. wiadomości oraz potwierdzeniu złożonego zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika znajdującego się w treści wiadomości, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów, poprzez przyjęcie przez Sprzedającego oferty, której mowa w pkt. 28 powyżej oraz następuje początek realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 27. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w sposób wskazany w pkt. 29 powyżej, poprzez umieszczenie w treści wiadomości e-mail wysłanej przez E-Sklep Imposhop: informacji o zamówionym Towarze wraz ze wskazaniem jego ceny, wybranym przez Klienta sposobie i koszcie dostawy, wybranym przez Klienta sposobie i kwocie do zapłaty za całość zamówienia, informacji o możliwości zgłoszenia reklamacji wraz z Formularzem reklamacji do samodzielnego pobrania, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz ze Formularzem zwrotu – odstąpienia do samodzielnego pobrania, informacji o treści Regulaminu do samodzielnego pobrania.
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, jakie zostanie wysłane na adres wskazany w Formularzu Rejestracji lub przy składaniu zamówienia przez Klienta, wersji papierowej: dowodu zakupu Towaru, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz z Formularzem zwrotu – odstąpienia od umowy, treści niniejszego Regulaminu, wzorem Formularza Reklamacji, wzorem Formularza Wymiany.
   Wskazany w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia czas realizacji to orientacyjny termin liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem jednego ze sposobów wysyłki, wskazanych poniżej w treści Regulaminu.
 28. Klient ma prawo anulować zamówienie przed otrzymaniem od Sprzedającego Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres info@impowoods.com lub dokonać samemu anulacji na stronie po zalogowaniu na swoje konto w E-Sklep Imposhop.
 29. Do każdej przesyłki dołączane jest potwierdzenie zamówienia. Faktura elektroniczna stanowiąca dowód zakupu wysyłana jest na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.
 30. Sprzedaż Towarów znajdujących się w E-Sklep Imposhop prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internetowej. Do korzystania z E-Sklep Imposhop, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Towary, niezbędny jest:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

.

 1. Płatności
 2. Ceny Towarów w E-Sklep Imposhop oraz koszty wysyłki (dostawy) są cenami brutto tzn. zawierają należne podatki i są wyrażone w polskich złotych.
 3. Ceny Towarów w E-Sklep Imposhop nie zawierają kosztów dostawy Towaru.
 4. Cena Towaru w E-Sklep Imposhop jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 29 Regulaminu. Informacja na temat ceny Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępna jest na stronie E-Sklep Imposhop i zamieszczona jest przy prezentowanym Towarze.
 5. Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami części F Regulaminu.
 6. Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny Towarów oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy.
 7. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
  1. gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedający powierzył dostarczenie zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);
  2. przelewem bankowym przed dostawą (płatność przed wysyłką). W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie płatności przed wysyłką, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia;
  3. poprzez system płatności internetowych PayPal – poprzez adres info@impowoods.com
  4. poprzez bramkę płatności Sky-Pay;
  5. poprzez system płatności mobilnych Revolut – poprzez numer tel. 881 644 480
  6. kartą kredytową;
  7. Kartą Upominkową.
 8. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego, podany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji, zgodnie z pkt 29 Regulaminu. Klient zobowiązany jest zawrzeć numer zamówienia w tytule realizowanego przelewu.
 9. Rozliczenia płatności przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Sky-Pay,PayPal oraz Revolut według zasad ustalonych przez wskazane podmioty na stronach internetowych: https://pay.bm.pl/docs/skyshop/Regulamin_System_Platnosci_Online_BM_SKY-SHOP_v1.pdf oraz paypal.com oraz www.revolut.com
 10. W przypadku wyboru sposobu płatności za pośrednictwem bramki Sky – Pay dostępne będą następujące formy płatności:
  1. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  2. płatności online
  3. BLIK
  4. Alior Raty.
 11. Promocje w E-Sklep Imposhop nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 12. Ceną wiążącą i ostateczną Towaru oraz kosztu wysyłki jest łączna cena zamówienia podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego E-Sklep Imposhop.
 13. Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione Towary oraz koszt wysyłki.
 14. Szczegółowe zasady korzystania z Karty Upominkowej są określone w regulaminie Karty Upominkowej, dostępnym na stronie internetowej Sprzedającego.

 

 1. Realizacja zamówień i koszty wysyłki oraz sposoby doręczenia Towaru.
 2. Po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia oferty oraz zatwierdzenia złożonego zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika zawartego w treści wiadomości zgodnie z pkt. 29 Regulaminu, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 3. Termin realizacji zamówienia wraz z dostawą do Klienta powinien wynosić do 10 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest zależny między innymi od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz sposobu dostawy. W przypadku wyboru opcji „płatności przed wysyłką” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz kosztów wysyłki za doręczenie Towaru. Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o których Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 4. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 5. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar. Koszt przesyłki zależny jest od wyboru sposobu przesyłki oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika.
 6. Towary są doręczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy przewozowej DPD bądź do Paczkomatów InPost, według wyboru Klienta. Przewidywany czas doręczenia Towaru przez Pocztę Polską wynosi do 5 dni roboczych, natomiast przez przewoźnika DPD – do 2 dni roboczych, a do Paczkomatów In – Post – do 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu nadania przesyłki. T
 7. Towary na terenie Wrocławia i jego najbliższych okolic mogą być dostarczone także przez Impokuriera, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą. Przewidywany czas doręczenia Towaru przez Impokuriera to – do 2 dni roboczych.
 8. Sprzedający informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące formy i koszty wysyłki Towaru wskazane są na stronie internetowej E-Sklepu w zakładce „Informacje/Dostawa”.
 9. W przypadku doręczenia zamówionych przez Klienta Towarów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, doręczenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem specjalistycznej firmy przewozowej, a przewidywany czas doręczenia Towaru określony jest przez przewoźnika, w zależności od kraju przeznaczenia i wynosi do 5 dni roboczych. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu. Sprzedający przewiduje możliwość dostawy Towarów jedynie do wybranych krajów wskazanych na stronie internetowej E-Sklep Imposhop w zakładce „Informacje/Dostawa”. Sprzedający informuje, iż dokładne koszty wysyłki Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej wskazane są na stronie internetowej E-Sklep Imposhop w zakładce „Informacje/Dostawa”.
 10. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po jej odbiorze od kuriera, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w sposób wskazany w pkt 3 Regulaminu.
 11. Maksymalny czas realizacji zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@impowoods.com lub dokonania samodzielnej anulacji na stronie po zalogowaniu na swoje konto w E-Sklep Imposhop.
 12. Zamówienia w E-Sklep Imposhop realizowane są przez Sprzedającego według kolejności ich otrzymania.

 

 1. Zamówienia telefoniczne lub dokonane przez pocztę elektroniczną
 2. Klienci E-Sklep Imposhop mają możliwość dokonywania zakupów także za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży na odległość:
  1. za pośrednictwem telefonu, poprzez dostępny numer telefonu 881 644 480,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: info@impowoods.com ,
 3. Przed skorzystaniem z możliwości dokonywania zakupów za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej Klient powinien w każdym przypadku zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie internetowej impowoods.com
 4. Do złożenia zamówienia wymagane jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 5. Zamówienia telefoniczne mogą być składane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Zamówienia za pośrednictwem adresu e-mail mogą być składane przez całą dobę, przy czym ich potwierdzenie i realizacja odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
 6. Aby złożyć zamówienie telefoniczne, należy wykonać telefon na numer 881 644 480. W trakcie rozmowy Klient zostanie poinformowany o najważniejszych zasadach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych oraz o miejscu udostępnienia Klientowi przez E-Sklep Imposhop szczegółowych informacji w tym zakresie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków przetwarzania danych osobowych przez E-Sklep Imposhop znajdują się na stronie internetowej impowoods.com, w zakładce „Polityka Prywatności”. W przypadku jeśli Klient nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, powinien niezwłocznie się rozłączyć.
 7. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem adresu e-mail, należy skierować na adres info@impowoods.com informację dotyczącą towaru jaki Klient chce zamówić.
 8. Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia złożonego przez telefon lub adres e-mail info@impowoods.com to: imię i nazwisko Klienta, adres na który ma zostać dostarczone zamówienie, numer telefonu oraz adres email, na który zostanie wysłane podsumowanie zamówienia oraz link przekierowujący do płatności.
 9. W trakcie rozmowy telefonicznej z E-Sklep Imposhop, Klient zostanie poproszony o wybór sposobu dostawy zamówienia oraz sposobu płatności za zamówienie, spośród oferowanych przez E-Sklep Imposhop. W przypadku zamówienia składanego za pośrednictwem wiadomości e-mail, Klient w zamówieniu powinien wskazać wybrany sposób dostawy i płatności za zamówienie.
 10. W przypadków zamówień telefonicznych lub poprzez adres e-mail info@impowoods.com możliwe jest dokonywanie płatności za zamówienie wyłącznie: gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedający powierzył dostarczenie zamówionego Towaru (płatność za pobraniem), lub przelewem bankowym przed dostawą (płatność przed wysyłką).
 11. Po zakończonej rozmowie telefonicznej lub po wysłaniu przez Klienta zamówienia na adres e-mail info@impowoods.com, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysłane zostanie podsumowanie zamówienia wraz z linkiem umożliwiającym dokonanie płatności za zamówienie.
 12. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie płatności przed wysyłką, zamówienie oczekiwać będzie na opłacenie przez 24 godziny od chwili założenia przez E-Sklep Imposhop zamówienia w systemie. Po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji i wysyłki w ciągu 72 h od jego opłacenia.  
 13. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności za pobraniem, zamówienie zostanie przekazane do realizacji i wysyłki  w ciągu 72 h od momentu złożenia zamówienia.
 14. W pozostałym zakresie do realizacji zamówienia złożonego przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.
 15. Uprawnienie do odstąpienia od umowy – zwrotu
 16. Klient, będący Konsumentem, zgodnie z Ustawą, może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem E-Sklep Imposhop na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Klientowi.
 17. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w potwierdzeniu o którym mowa w pkt 29 Regulaminu oraz na Formularzu zwrotu – odstąpienia jaki przekazywany jest wraz z Towarem do Klienta.
 18. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 71-72 powyżej może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie Formularza Zwrotu, doręczonego Klientowi wraz z Towarem, na adres:. „Imposhop” ul. Kawalerzystów 23/7, 53-004 Wrocław lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-Sklep Imposhop info@impowoods.com.
 19. Formularz oświadczenia o zwrocie – odstąpieniu dostępny jest na stronie internetowej E E-Sklep Imposhop w zakładce „Informacje/Zwroty i reklamacje” oraz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk.
 20. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań (z wyłączeniem zwrotu Towaru oraz pokrycia kosztów zmniejszenia wartości towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru ).
 21. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podanego przy składaniu zamówienia lub innego jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.
 22. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży i od zwrotu Towaru (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później) zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w E-Sklep Imposhop. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Klienta do E-Sklep Imposhop.
 23. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie – odstąpieniu, o którym mowa w pkt. 69 Regulaminu.
 24. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 25. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru do E-Sklep Imposhop.
 26. Najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru do Klienta przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, stanowi Poczta Polska z dokonaną przedpłatą za Towar, a poza granice Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z pkt. 52 Regulaminu.
 27. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny, niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru wskazany w pkt. 78 powyżej, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem poniesionym przez Klienta. Szczegółowe koszty wysyłki Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej wskazane są na stronie internetowej E-Sklepu w zakładce „Informacje/Dostawa”.
 28. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej info@impowoods.com.
 29. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Impowoods Marcin Olchawa-Orłowski, „Imposhop” ul. Kawalerzystów 23/7, 53-004 Wrocław.
 30. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 31. Zgodnie z art. 38 Ustawy - prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:
  1. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 1. Reklamacje
 2. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych przepisami k.c., Ustawą o prawach konsumenta oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to obowiązek dostarczenia produktu zgodne z umową, to znaczy bez wad, chyba, że zostaną one wyraźnie wskazane w opisie produktu.
 3. Żadne postanowienie Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, doręczonego Klientowi wraz z Towarem lub dostępnego na stronie internetowej E-Sklep Imposhop w zakładce „Informacje/ Zwroty i reklamacje” oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (np. paragonem albo fakturą) na adres: Impowoods Marcin Olchawa-Orłowski, „Imposhop” ul. Kawalerzystów 23/7, 53-004 Wrocław.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości na bieżąco.
 6. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.
 7. Jeżeli wystąpił brak zgodności towaru z umową Klient może:
  1. żądać naprawy lub wymiany;
  2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
  3. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że brak zgodności towaru z umową jest nieistotny lub Sprzedający niezwłocznie wymieni niezgodny z umową towar na zgodny albo doprowadzi do zgodności z umową.
 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz niezgodną z umową na wolną od braku zgodności z umową lub usunąć ten brak w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 9. Jeśli Klient:
  1. żąda wymiany rzeczy na wolną od braku zgodności z umową zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia takiego braku zgodności;
  2. zażąda usunięcia braku zgodności towaru z umową zamiast proponowanej przez Sprzedającego wymiany towaru;

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sprzedający wykona wówczas obowiązki wynikające ze swoich powinności zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.

 1. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedającego.

 

 1. Informacja dotycząca rozstrzygania sporów
 2. Sprzedający informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.
 3. Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione
  przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Celem zapoznania się zasadami dostępu do tych procedur, należy zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Sprzedający informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta.

 6. Newsletter
 7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedającego. Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta.
 8. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówień w E-Sklep Imposhop oraz którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. W ramach oferowanych usług, na podany przez Klienta adres e-mail wysyłane są informacje o nowościach i atrakcyjnych ofertach Sprzedającego. Newsletter wysyłany jest bezpłatnie.
 10. Klient może w każde chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów zrezygnować z Newslettera.

 

 1. Ochrona danych osobowych
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Sprzedający informuje, iż:
 • dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie https://shop.impowoods.com/ w zakładce Polityka Prywatności.
 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Impowoods Marcin Olchawa-Orłowski z siedzibą w Opolu, adres: ul. Fieldorfa 4A/305, 45-273 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem; REGON 161533421, NIP 9910081419.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w E-Sklep Imposhop, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu/ wymiany/ reklamacji, jak również na potrzeby wypełnienia przez Sprzedającego obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych oraz dochodzenia i obrony roszczeń związanych z realizacją zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) RODO.
 • W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie Newslettera, jego dane osobowe, przetwarzane są w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Podanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym skorzystania z usług E-Sklepu. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgód związanych z otrzymywaniem Newslettera jest całkowicie dobrowolne.
 • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i obsługi zamówienia oraz przedawnienia roszczeń z nim związanych. Dane osobowe udostępnione przez Klienta dla celów marketingowych (wysyłki Newslettera), będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
 • Dane osobowe Klienta będą przekazywane następującym odbiorcom: osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej ze Sprzedającym (w tym współpracującym: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT, dostawcom usług związanych z obsługą E-Sklepu, kurierom) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Szczegółowo zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wskazane zostały w art. 15-22 RODO.
 • Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 1. Sprzedający informuje, że korzysta z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, Microsoft, Google, które mają siedziby w Stanach Zjednoczonych. Podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim przystąpiły do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku i gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 2. Strona E-Sklep Imposhop używa plików „cookies”. Szczegółowe, aktualne informacje na temat plików „cookies” znajdują się na stronie https://shop.impowoods.com w zakładce „Polityka cookies.”
 3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres: info@impowoods.com.

 4. Postanowienia końcowe
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 6. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie E-Sklep Imposhop, niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym.
 9. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie E-Sklep Imposhop w zakładce „Regulamin”.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 11. Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 12. Regulamin obowiązujący od dnia 10.01.2023 r.