• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności danych osobowych zbieranych, przetwarzanych i wykorzystywanych przez firmę Impowoods Marcin Olchawa-Orłowski z siedzibą w Opolu, ul. Fieldorfa 4a/305, 45-273, właściciela E-Sklep Imposhop.

 

Administratorem danych osobowych jest firma Impowoods Marcin Olchawa-Orłowski z siedzibą w Opolu, ulica Fieldorfa 4a/305,45-273, REGON: 161533421, NIP: 991 008 1419 (dalej także jako: Impo).

 

Polityka prywatności określa zasady i sposób zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego E-Sklep Imposhop. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając jakiekolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

 

  1. Zasady ochrony danych osobowych:

1.Impo dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.


2.Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.

 

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w E-Sklep Imposhop, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu/ wymiany/ reklamacji, jak również na potrzeby wypełnienia przez Sprzedającego obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych oraz dochodzenia i obrony roszczeń związanych z realizacją zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) RODO.

Dane osobowe mogą być wykorzystywane, za zgodą osoby, której dotyczą do wysyłania Newslettera. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie Newslettera, jego dane osobowe, przetwarzane są w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

  1. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.

  2. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń związanych z oferowanymi przez nas produktami i przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


6.Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.

7.Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z Impo (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT, kurierom) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


8.Informujemy, że korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, Microsoft, Google, które mają siedziby w Stanach Zjednoczonych. Informujemy, że podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim przystąpiły do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku i gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.


9.Impo przetwarza dane klientów, w tym: imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania, adres na który ma być dostarczona przesyłka, nr rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu.

 

10.Impo stosuje wymagane przez przepisy prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.


  1. Sposoby pozyskiwania danych:

1.Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

  1. a) formularze wypełniane online -informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, składania zamówień, rejestracji w sklepie, dokonywania wymiany, zwrotów i reklamacji towarów.
  2. b) kontakt bez pośrednictwa sieci -na stronie internetowej znajdują się numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się kontaktować z Impo.

2.Strona E-Sklep Imposhop używa plików „cookies” stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki testowe. Pliki te przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika E-Sklepu. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:a)sesyjne –pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika E-Sklepu do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej; b)trwałe –przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” stosowane są w celu: a)konfiguracji serwisu; b)uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie; c)realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej; d)analizy i badań oglądalności; e)zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności mserwisu; f)realizacji działań marketingowych. Strona E-Sklepu stosuje pliki „cookies”, które zbierają różne informacje nie stanowiące co do zasady danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację danego użytkownika). Pozwalają one tworzyć profile, przez które Impo dokonuje oceny Państwa preferencji, na podstawie których wysyłane są powiadomienia w celu zaoferowania kupna produktów. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe.

Firma edukacyjno-sportowa Impowoods
ul. Emila Fieldorfa 4a/305, 45-273 Opole
NIP: 991-008-14-19 REGON: 161533421
www.impowoods.com
www.shop.impowoods.com
Właściciel Marcin Olchawa-Orłowski
tel.+48 881 644 480