• Zwroty i reklamacje

W niezbyt prawdopodobnym przypadku rozczarowania naszymi projektowanymi i ręcznie robionymi produktami zajrzyjcie poniżej po sugestie:

-Informacje pod telefonem: 881 644 480

-Mejlowo: info@impowoods.com

-FAQ na stronie www: pytania i odpowiedzi

-Formularz 'Oświadczenie o odstąpieniu od umowy' - Dokument do pobrania

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy – zwrotu
 2. Klient, będący Konsumentem, zgodnie z Ustawą, może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem E-Sklep Imposhop na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Klientowi.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w potwierdzeniu o którym mowa w pkt 29 Regulaminu oraz na Formularzu zwrotu – odstąpienia jaki przekazywany jest wraz z Towarem do Klienta.
 4. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 71-72 powyżej może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w formie Formularza Zwrotu, doręczonego Klientowi wraz z Towarem, na adres:. „Imposhop” ul. Kawalerzystów 23/7, 53-004 Wrocław lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-Sklep Imposhop info@impowoods.com.
 5. Formularz oświadczenia o zwrocie – odstąpieniu dostępny jest na stronie internetowej E E-Sklep Imposhop w zakładce „Informacje/Zwroty i reklamacje” oraz jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań (z wyłączeniem zwrotu Towaru oraz pokrycia kosztów zmniejszenia wartości towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru ).
 7. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podanego przy składaniu zamówienia lub innego jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej.
 8. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży i od zwrotu Towaru (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później) zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w E-Sklep Imposhop. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Klienta do E-Sklep Imposhop.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie – odstąpieniu, o którym mowa w pkt. 69 Regulaminu. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 1. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru do E-Sklep Imposhop.
 2. Najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru do Klienta przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, stanowi Poczta Polska z dokonaną przedpłatą za Towar, a poza granice Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z pkt. 52 Regulaminu.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny, niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru wskazany w pkt. 78 powyżej, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem poniesionym przez Klienta. Szczegółowe koszty wysyłki Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej wskazane są na stronie internetowej E-Sklepu w zakładce „Informacje/Dostawa”.
 4. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej info@impowoods.com.
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Impowoods Marcin Olchawa-Orłowski, „Imposhop” ul. Kawalerzystów 23/7, 53-004 Wrocław.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Zgodnie z art. 38 Ustawy - prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:
  1. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Reklamacje
 2. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych przepisami k.c., Ustawą o prawach konsumenta oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to obowiązek dostarczenia produktu zgodne z umową, to znaczy bez wad, chyba, że zostaną one wyraźnie wskazane w opisie produktu.
 3. Żadne postanowienie Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, doręczonego Klientowi wraz z Towarem lub dostępnego na stronie internetowej E-Sklep Imposhop w zakładce „Informacje/ Zwroty i reklamacje” oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (np. paragonem albo fakturą) na adres: Impowoods Marcin Olchawa-Orłowski, „Imposhop” ul. Kawalerzystów 23/7, 53-004 Wrocław.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości na bieżąco.
 6. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.
 7. Jeżeli wystąpił brak zgodności towaru z umową Klient może:
  1. żądać naprawy lub wymiany;
  2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
  3. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że brak zgodności towaru z umową jest nieistotny lub Sprzedający niezwłocznie wymieni niezgodny z umową towar na zgodny albo doprowadzi do zgodności z umową.
 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz niezgodną z umową na wolną od braku zgodności z umową lub usunąć ten brak w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 9. Jeśli Klient:
  1. żąda wymiany rzeczy na wolną od braku zgodności z umową zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia takiego braku zgodności;
  2. zażąda usunięcia braku zgodności towaru z umową zamiast proponowanej przez Sprzedającego wymiany towaru;

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sprzedający wykona wówczas obowiązki wynikające ze swoich powinności zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.
      10. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedającego.